หน้าแรก ผลงาน ผลงานวิจัยเด่น เซนเซอร์เข็มขนาดไมโครเมตรเพื่อตรวจวัดสิ่งบ่งชี้ทางสุขภาพผ่านชั้นผิวหนัง
เซนเซอร์เข็มขนาดไมโครเมตรเพื่อตรวจวัดสิ่งบ่งชี้ทางสุขภาพผ่านชั้นผิวหนัง
10 ก.ค. 2564
0
ผลงานวิจัยเด่น

ที่มาความสำคัญ : ผลงานนี้เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดเลือดแบบไม่เจ็บสำหรับการตรวจปริมาณตัวบ่งชี้ (indicator) ทางสุขภาพ โดยการออกแบบและสร้างเข็มขนาดไมโครเมตรให้มีขั้วไฟฟ้าทำงาน (working electrode) เป็นช่องทางสื่อไฟฟ้า และทำหน้าที่ตรวจจับ (receptor) โมเลกุลและวัดปริมาณของตัวบ่งชี้ในขณะเดียวกัน โดยขั้วดังกล่าวจะถูกดัดแปรพื้นผิวให้มีโครงสร้างระดับนาโนและระดับโมเลกุลที่เหมาะสม ทดแทนการใช้เอนไซม์ซึ่งมีปัญหาในด้านเสถียรภาพ และการเก็บเพื่อสร้างอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดตัวบ่งชี้ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ทราบปริมาณสารได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยห้องปฏิบัติการ และผู้ถูกตรวจวัดไม่รู้สึกเจ็บ เข็มชนิดนี้จะถูกออกแบบให้ติดตั้งเป็นรูปแบบวงจรไฟฟ้าต่อเข้ากับเครื่องวัดแบบพกพา เพื่อให้การใช้งานง่ายยิ่งขึ้นและใช้ได้บ่อยครั้ง ซึ่งแผงวงจรเข็มไมโครนีดเดิลจะถูกออกแบบให้ใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยในปัจจุบันเครื่องตรวจวัดแบบพกพาและการตรวจวัดนอกห้องปฏิบัติการจากไมโครนีดเดิลยังไม่มีจำหน่ายหรือใช้งานจริง เป็นเพียงการทดสอบภาคสนาม ถ้าโครงการนี้สำเร็จตามเป้าหมายจะเป็นการยกระดับเทคโนโลยีทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ช่วยลดการนำเข้าเอนไซม์จากต่างประเทศ และเพิ่มมูลค่าการส่งช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

จุดเด่นของผลงาน/อธิบายรายละเอียดผลงาน : สามารถผลิตได้เองในประเทศ , ราคาถูก , รวดเร็ว และสะดวกต่อการใช้งาน สามารถทราบผลได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยห้องปฏิบัติการ , สามารถตรวจวัดในเชิงปริมาณได้ , เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดเลือดแบบที่ผู้ถูกตรวจวัดไม่รู้สึกเจ็บ

แชร์หน้านี้: