หน้าแรก EEC-Care แอปพลิเคชันเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
EEC-Care แอปพลิเคชันเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
29 เม.ย. 2564
0
ผลงาน/นวัตกรรมรับมือโควิด-19
ผลงานวิจัยเด่น

คุณสมบัติ
  • EEC-Care เป็นแอปพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC
  • พนักงานโรงงานรายงานสถานะสุขภาพ (อุณหภูมิ,อาการ ฯลฯ) ทุกวันผ่าน EEC-Care ภายใต้การกำกับดูแลของ HR ของบริษัท และโรงพยาบาลเครือข่าย
  • HR ตอบสนองโดยเข้าไปดิดตามผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยง COVID-19 และประสานงานกับโรงพยาบาลเครื่อขายอย่างใกล้ชิด

 

ระดับความพร้อม

กำลังนำไปใช้งาน

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดทำและพัฒนาโปรแกรม EEC Care : แอปพลิเคชันเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้ประชาชนและพนักงานโรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีขีดความสามารถในการใช้ Technology ในการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพตนเอง รวมทั้งเข้าถึงบริการที่จำเป็น
2.นำร่องการใช้งานโปรแกรม EEC Care ในพื้นที่นำร่อง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

 

ความก้าวหน้า

กำลังนำไปใช้ในสถานประกอบการ 5 แห่ง ขยายการใช้งานอีก 100 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอปลวกแดง

 

พันธมิตร
  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สนับสนุนงบประมาณ
  • โรงพยาบาลปลวกแดง
  • โรงพยาบาลระยอง
  • สวทช.

 

ผู้พัฒนา

1. ดร. กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์
2. ดร. ปรารถนา กู้เกียรติกูล
(A-MED/NSTDA)

 

 

29 เม.ย. 2564
0
แชร์หน้านี้: