หน้าแรก ภารกิจ กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์
ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์
27 พ.ย. 2563
0
กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย
ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์

สวทช. ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษ การฝึกอบรม กิจกรรมค่าย และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และทำวิจัยภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทย เพื่อบ่มเพาะเยาวชนเหล่านี้สู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

การจัดกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ (STEM Education) และฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพสูงจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เข้ารับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ต่อไป

 

ติดต่อ
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1430-1437
E-mail : yst@nstda.or.th

27 พ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: