หน้าแรก ภารกิจ กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EECi)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EECi)
26 พ.ย. 2563
0
กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EECi)

จัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา บูรณาการกับศาสตร์ด้านศิลปะและการออกแบบ หรือ STEAM (Science, Technology, Arts, Engineering and Mathematics) ให้กับนักเรียนระดับประถมปลายและมัธยมต้นและครูแกนนำในเขตพื้นที่ EECi เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาและเข้าสู่อาชีพ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการในพื้นที่ EECi และ/หรือพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอื่นๆ ของประเทศในอนาคต รวมถึงจัดทำสื่อการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ในเขตพื้นที่ EECi สำหรับเด็กและเยาวชน และต้นแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการนำต้นแบบสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นไปขยายผลต่อให้ครอบคลุมครูและนักเรียนในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่ EECi ด้วยกลไกและภารกิจของ สพฐ. ต่อไป

เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-curve)

  • พัฒนาหลักสูตร/สื่อการเรียนรู้
  • อบรมครู
  • ค่ายวิทยาศาสตร์
ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช.

คุณวิชชานันท์ งามถิ่น
โทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77216
Email: witchanan@nstda.or.th

26 พ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: