หน้าแรก ภารกิจ กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI) ทุนวิจัย กฟผ.-สวทช. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2560
เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2560
7 ก.พ. 2560
0
ทุนวิจัย กฟผ.-สวทช.

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่่่่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ในปี 2560 ได้พิจารณากรอบวิจัย เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการ โดยแบ่งเป็น “หัวข้องานวิจัยมุ่งเป้า” (โจทย์วิจัยที่มีความต้องการเป็นพิเศษ) และขอบเขตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คลิกเพื่อรายอ่านละเอียดเพิ่มเติม

– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

***เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560*** 

7 ก.พ. 2560
0
แชร์หน้านี้: