หน้าแรก ภารกิจ กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI) ทุนวิจัย กฟผ.-สวทช. การเปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) มุ่งเป้าด้านการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการผลิตไฟฟ้า
การเปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) มุ่งเป้าด้านการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการผลิตไฟฟ้า
29 ธ.ค. 2563
0
ทุนวิจัย กฟผ.-สวทช.

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.  ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) มุ่งเป้าด้านการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการผลิตไฟฟ้า ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา Heat Transfer Characteristics ของหม้อไอน้ำประเภทต่าง ๆ เมื่อใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิด ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (Heat transfer coefficient) ที่ถูกต้อง หศึกษาความสัมพันธ์เพื่อทำนายอัตราการกัดกร่อน-สึกกร่อนจากก๊าซไอเสียบนผิวท่อและอุปกรณ์การถ่ายเทความร้อนต่าง ๆ ของหม้อไอน้ำ ณ อุณหภูมิต่าง ๆ และช่วยการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากคุณสมบัติของชีวมวล ได้แก่ ปริมาณวัตถุดิบไม่สม่ำเสมอตลอดปี ความชื้นสูง สารประกอบอัลคาไลน์สูง สิ่งปนเปื้อนในปริมาณมาก และมีน้ำหนักต่อหน่วยปริมาตรต่ำ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง

***เปิดรับระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563***

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์หน้านี้: