Research Development Innovation Management (RDI)

 

กลุ่มบริหาร RDI (Research Development Innovation Management) ทำหน้าที่บริหารงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้ตอบสนองต่อประเด็นที่เป็นวาระแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น 5 กรอบวิจัย

กรอบวิจัย

1. กรอบวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ
  (1) โปรแกรมนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน
  (2) โปรแกรมเมล็ดพันธุ์
  (3) โปรแกรมมันสำปะหลัง
  (4) โปรแกรมสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหาร
  (5) โปรแกรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ
  (6) โปรแกรมเวชสำอาง
  (7) โปรแกรมการผลิตสัตว์น้ำและสุขภาพสัตว์น้ำ

2. กรอบวิจัยด้านพลังงาน
  (1) โปรแกรมนวัตกรรมพลังงาน
  (2) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.
  (3) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์

3. กรอบวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์
  (1) โปรแกรมชีวเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
  (2) โปรแกรมการแพทย์แบบแม่นยำ
  (3) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
  (4) โปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์
  (5) โปรแกรมความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ (มอ.-สวทช.)

4. กรอบวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
  (1) โปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์
  (2) โปรแกรมการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. กรอบวิจัยด้านอุตสาหกรรม
  (1) โปรแกรมยานพาหนะไฟฟ้า
  (2) โปรแกรมเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง
  (3) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สำหรับนักวิจัย สวทช.

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สำหรับนักวิจัยภายนอก

3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม

4. ตารางรายละเอียดงบประมาณ

5. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการประเภทการถ่ายทอดเทคโนโลยี, เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน, พัฒนาบุคลากร

 

ResearchChairGrantจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีศักยภาพเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ รวมทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยให้การสนับสนุน ไม่เกิน 2 โครงการ ต่อปี ขอบเขตการสนับสนุนอาจแตกต่างออกไปในแต่ละปี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่สนับสนุนงบประมาณ และ สวทช. เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “ศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม” ที่เป็นผู้นำทางด้านการวิจัย พัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ ซึ่งจะเป็นการยกระดับ การวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทยต่อไป โดยให้การสนับสนุน 1 โครงการ ปีเว้นปี ขอบเขตการสนับสนุนอาจแตกต่างออกไปในแต่ละปี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ

 

ติดต่องานบริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

โทร 0 2564 7000 ต่อ 71681-9 (ฝ่ายการตลาด)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร  0 2117 6859  (ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC))
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 2117 6489
email:  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง 901 ชั้น 9 ตึก B อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป