โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (National Quality Infrastructure (NQI))

การดําาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ NQI    ของประเทศ ประกอบด้วยการมาตรวิทยา (Metrology) การมาตรฐาน (Standard) การวิเคราะห์ทดสอบ (Testing) และการรับรองคุณภาพ (Quality) โดย    สวทช. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น   การทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า การตรวจวิเคราะห์และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นาโน และการทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตัวอย่างแผนการดําาเนินงาน อาทิเช่น

 • การทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไอที โดยให้บริการทดสอบความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(EMC) ทดสอบผลิตภัณฑ์ไร้สายและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย สภาวะแวดล้อมที่กําาหนด และทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน
 • การออกแบบห้องปฏิบัติการทดสอบ รองรับการทดสอบทางด้านระบบขนส่งทางราง ให้มีคุณสมบัติตามข้อกําาหนดด้านมาตรฐานการทดสอบทั้งในประเทศและมาตรฐานสากล พัฒนามาตรฐานการทดสอบเพิ่มความรู้บุคลากรเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบ และดําาเนินการจัดทําาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 และ ISO/IEC17020
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และหุ่นยนต์โดยวางแผนให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ IoTs แก่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศ ที่ต้องการส่งสินค้าไปจําาหน่ายในต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป อเมริกา จีน ญี่ปุ่น
 • การวิเคราะห์ทดสอบด้านวัสดุศาสตร์ การวิเคราะห์สมบัติ โครงสร้าง และองค์ประกอบของวัสดุ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม และการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ
 • ด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย มีวิธีมาตรฐานในการทดสอบสารตกค้างและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร การทดสอบความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ เช่น    เครื่องสําอางผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน สารเติมแต่งอาหาร และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and electronic products testing center , PTEC)

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นศูนย์ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจำหน่ายในประเทศ นำเข้าและส่งออก ตามมาตรฐานสากล บริการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

สนใจขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบติดต่อ
ฝ่ายการตลาด ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120
โทร 02 117 8600 ฝ่ายการตลาดต่อ 8611 ถึง 8614 โทรสาร 02 117 8625
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.ptec.or.th/

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NSTDA Characterization and Testing Service Center , NCTC)

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมงานบริการวิเคราะห์ทดสอบให้ตรงตามหลักมาตรฐานสากล ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ตามวิธีมาตรฐานต่างๆ สนับสนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้บริการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ทดสอบโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ดังนี้ X-Ray Technique, Microscopy, Thermal Analysis และ Sample Preparation เพื่อช่วยสนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายนอก และงานวิจัยทั้งภายใน-นอก สวทช.

สนใจขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบติดต่อ
142 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 Tower C ชั้นที่ 3
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เปิดบริการวันและเวลาราชการ 08.00 - 17.00 น. โทร . 064 989 6362 , 0 2117 6850 Ext. 0 โทรสาร 0 2117 6851
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ :  http://www.nctc.in.th/

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center)

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) เป็นหน่วยงานให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จ ตามมาตรฐานสากล ให้บริการผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้อง สุขภัณฑ์ เซรามิก อิฐมวลเบา ก๊อกน้ำ/ฝักบัว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนใจขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบติดต่อ

        ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)

 • 142 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 Tower C ชั้นที่ 7 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • 114 ชั้นที่ 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  เปิดบริการวันและเวลาราชการ 08.00 - 17.00 น. โทร 0 2564 6500 ต่อ 4215
  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Consulting Service Center, DECC)

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Consulting Service Center, DECC) มีบริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ข้อต่อพ่วง และจานพ่วง โดยการตรวจสอบลักษณะ ขนาด ระบบการทำงาน และสมรรถนะ โดยวิธีการทดสอบมีทั้งการทดสอบด้วยเครื่องมือ และการทดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAE) และบริการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับที่นั่งรถโดยสารสาธารณะ ด้วยมาตรฐานการทดสอบขององค์การสหประชาชาติ ภายใต้การรับรองโดยกรมการขนส่งทางบก และบริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม (CAE) และพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับ IOT บริการพัฒนาต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและรองรับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึง เป็นแหล่งเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

สนใจขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบติดต่อ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
131 อาคารนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เปิดบริการวันและเวลาราชการ 08.00 - 17.00 น. โทร 0 2564 6310-11 โทรสาร 0 2564 6312
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.decc.or.th

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป