หน้าแรก แนะนำ สวทช. แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ 6.4 (พ.ศ. 2564 – 2568)
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ 6.4 (พ.ศ. 2564 – 2568)
21 พ.ย. 2563
0
แผนกลยุทธ์ สวทช.

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ 6.4 (พ.ศ. 2564 - 2568)
สวทช. ทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี (Rolling strategic plan) ด้วยตระหนักว่าสถานการณ์ภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีแนวโน้มที่จะรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น การทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ 6.4 จึงใช้ แนวทาง การเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน (Disruption) ในทุกระดับ ที่ให้ความสำคัญกับการทบทวน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ต่อภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของ สวทช. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังส่งผลต่อทั่วโลก กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของ สวทช. ในการนำ วทน. ไปตอบโจทย์ของประเทศในมิติต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 มีการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ทำงานหลักของแผนงานด้าน วทน. จากนั้นวิเคราะห์ โอกาส ความท้าทาย จุดแข็ง และจุดอ่อนของ สวทช. ด้วยกรอบ SWOT และ TOWS Analysis เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่ สวทช. ควรมุ่งเน้นในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564 – 2568) นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของ สวทช. ในการขับเคลื่อน งานด้าน วทน. ในระยะต่อไป สวทช. มีการศึกษาเปรียบเทียบระบบนิเวศ (Ecosystem) ในการดำเนินงานด้าน วทน. ของประเทศไทยและต่างประเทศ และปักหมุดภารกิจของ สวทช. เทียบกับหน่วยงานวิจัยชั้นนำของโลก แผนกลยุทธ์ 6.4 ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงคณะผู้บริหารในการให้ความเห็น ร่วมกำหนด ทิศทาง แผนงาน กลยุทธ์ ซึ่งจะทำให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติของ สวทช. เป็นไปด้วยความราบรื่น บรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา วทน. ตอบโจทย์ประเทศตามความคาดหวัง

แชร์หน้านี้: