การพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า (frontier research) เพื่อวางรากฐานความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยในอนาคต
มุ่งพัฒนางานวิจัย 6 เรื่อง ได้แก่

Quantum Engineering
วิศกรรมควอนตัม ที่จะพาเราก้าวข้ามขีดจำกัดทางด้านการประมวลผล การสื่อสาร และระบบการตรวจวัด โดยจะเป็นการผนวกความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพยายามเชิงวิศวกรรมในการผลักดันเทคโนโลยีไปสู่การสร้างเครื่องมือในการประมวลผลที่มีสมรรถนะสูงกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบการสื่อสารที่มีความปลอดภัยปราศจากการโจรกรรมข้อมูล รวมไปถึงการพัฒนาระบบการตรวจวัดที่มีความแม่นยำสูงและข้ามขีดจำกัดที่มีอยู่เดิม

Terahertz
ย่านความถี่ที่จะขยายขีดความสามารถในการพัฒนาระบบเซนเซอร์สำหรับการตรวจวัดแบบไม่ทำลายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม การเกษตร ความปลอดภัยและมั่นคงของประเทศในมิติของการตรวจหาวัตถุต้องสงสัย รวมไปถึงการเป็นย่านความถี่ที่จะรองรับการสื่อสารในยุค 5G/6G
Exoskeleton
โครงสร้างพื้นผิวเพื่อห่อหุ้มที่เทียบเคียงได้กับโครงสร้างมนุษย์/สิ่งมีชีวิต สามารถประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้ใช้หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ เช่น อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟู (rehabilitation) อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (assistive device) กลุ่มทหารและการป้องกันประเทศ และกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวกการทำงาน
DNA Data Storage
การแปลงข้อมูล 0,1 ของข้อมูลดิจิทัลเก็บในรูปแบบของ DNA เริ่มจากการ encoding & decoding โดย computing architecture ทำงานร่วมกับ synthetic biologist จากนั้น พัฒนากระบวนการทำ DNA-synthesis เพื่อให้ได้วิธีการใหม่ ที่ทำให้การเซียนข้อมูลโดย DNA ทำได้ถูกต้อง รวดเร็ว ราคาไม่แพง และกระบวนการ DNA sequencing เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และเป็น portable
Artificial Photosynthesis
การสร้างพลังงานไฟฟ้าโดยการเลียนแบบการสังเคราะห์แสงของพืช โดยเริ่มพัฒนาระบบสังเคราะห์แสงจำลองเพื่อเปลี่ยนแก๊ส CO2 เป็นเคมีภัณฑ์ พัฒนาสารกึ่งตัวนำเพื่อดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นประจุไฟฟ้าพลังงานสูง มีตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงเคมีไฟฟ้า สร้างโฟโต้อิเล็กโทรด และพัฒนาเป็นระบบเซลล์ไฟฟ้า
  Nano Robotic
จักรกล/หุ่นยนต์ขนาด nanoscale ที่ออกแบบทำงานได้ตามภารกิจ เช่น targeting deivery, surgery, diagnosis and sensor และ gene therapy โดยวางแผนการดำเนินงานระยะสั้นในช่วง 5 ปีแรก ในการพัฒนา propulsion module คือ การพัฒนา 2 ใน 4 ส่วนของ nanorobot ได้แก่ ส่วนของการขับเคลื่อน (propeller) และส่วนของขุมพลัง (power source)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป