หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. ร่วมกับ วช. พร้อมพันธมิตรภาคการศึกษา เปิดรับสมัครโครงการ Young Scientist Competition 2022 ค้นหาสุดยอดโครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวทช. ร่วมกับ วช. พร้อมพันธมิตรภาคการศึกษา เปิดรับสมัครโครงการ Young Scientist Competition 2022 ค้นหาสุดยอดโครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5 ก.ค. 2564
0
ปฏิทินกิจกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมประกวดในโครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (The Twenty-Fourth Young Scientist Competition:YSC 2022) เพื่อสรรหาสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฏาคม 2564 ที่ https://www.nstda.or.th/sims/login/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 77009 – 77010 facebookpage : YSC Thailand fanpage

 

ทั้งนี้ โครงการ YSC 2022 เปิดให้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 9 สาขา คือ

 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. คณิตศาสตร์
 3. เคมี
 4. ชีววิทยา
 5. ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์
 6. วัสดุศาสตร์
 7. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 8. วิศวกรรมศาสตร์
 9. สหสาขา (เฉพาะชีววิทยาเชิงคำนวณและชีวสารสนเทศศาสตร์, วิทยาการข้อมูล, จุลชีววิทยา)

 

นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ : https://www.nstda.or.th/sims/login/

-ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงข้อมูล หรือขอรับพาสเวิร์ดใหม่ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

-ส่งข้อเสนอโครงงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564 ก่อน 17.00 น.

-ประกาศผลรอบข้อเสนอโครงงาน วันที่ 8 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ: โดยนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนในระบบ SIMS และเลือกเข้าร่วมกิจกรรม YSC 2022 หากมีข้อมูลอยู่ในระบบอยู่แล้ว ให้ใช้อีเมล์เดิมที่ลงทะเบียนไว้ ในการ Login เข้าระบบเพื่อทำการปรับปรุงข้อมูล หรือขอรับพาสเวิร์ดใหม่ในระบบ SIMS ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2564

 

และเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

– น้องๆ ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องกรอกแบบฟอร์มอนุญาติเก็บข้อมูล ขอความเห็นและให้ผู้ปกครองพิจารณาลงนาม (สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่หน้ารับสมัครของโครงการ) และแนบไฟล์กลับเข้ามาในระบบ

– สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ลงทะเบียนใหม่ และเก่า โปรดอ่านรายละเอียดนโยบายนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน “ระบบจัดการข้อมูลและกิจกรรมด้าน ว. และ ท.” ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทราบการเก็บข้อมูลและการอนุญาตให้โครงการใช้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันของท่าน

– กรณีงานที่เกี่ยวข้องเป็นการทำงานเกี่ยวกับมนุษย์ (รวมถึงการทำแบบสอบถาม) ต้องมีแบบฟอร์มการทำวิจัยในมนุษย์ และ consent form เพิ่มเติม

– กรณีการศึกษาในสัตว์ต้องมีแบบฟอร์มการทำวิจัยในสัตว์ เพิ่มเติม

แบบฟอร์มต่างๆ Download ได้ที่หน้าระบบรับสมัครของโครงการ YSC

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงงาน

 • เป็นโครงงานที่มีสมาชิกจำนวน 1-3 คน โดยนักเรียนแต่ละคนสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 โครงงานเท่านั้น
 • นักเรียนที่ส่งโครงงานเข้าร่วมโครงการ YSC แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ในปีเดียวกัน
 • นักเรียนที่ส่งโครงงานเข้าร่วมโครงการ YSC แล้ว และไม่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนรอบแรก จะไม่มีสิทธิ์ขอเพิ่มชื่อเข้าร่วมโครงงาน YSC ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนในปีเดียวกัน
 • ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 3 เดือน นักเรียนผู้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. ต้องส่งผลงานตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด หากเป็นโครงงานต่อเนื่องต้องระยะเวลาพัฒนาผลงานในส่วนที่ส่งเข้าแข่งขันต้องอยู่ระหว่าง ม.ค. 64 เป็นต้นมา
 • ข้อเสนอโครงงานหรือผลงาน ต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือนําเอาผลงานจากการศึกษาหรือการดําเนินการของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด หากนําความคิดของตนเองที่เคยส่งเข้าประกวดแล้วหรือผลงานผู้อื่นมาดําเนินการ (ให้ระบุลงในหัวข้อเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายงานวิจัยให้ชัดเจน) โดยในโครงการศึกษา/วิจัย ต้องระบุที่มาของโครงการต้นแบบ และจุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปจากโครงการเดิมอย่างละเอียด
 • ข้อเสนอโครงงานหรือผลงาน จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดทั้งในระดับประเทศหรือต่างประเทศมาก่อน ไม่ว่ามูลค่ารางวัลที่ได้รับมาจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม หากเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลระหว่างการแข่งขันในรอบการแข่งขันของ YSC จะต้องรายงานให้โครงการ YSC ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องชี้แจงให้ทราบถึงจุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดแตกต่างจากผลงานที่เคยได้รับรางวัล
 • โครงงานที่ได้รับทุนต้องจัดทำข้อตกลงการรับทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 และต้องระบุข้อความได้รับทุนจาก สวทช และ วช. ในหน้าปกรายงานตามรูปแบบที่โครงการกำหนด หากพ้นกำหนดทางโครงการ YSC ขอสงวนสิทธิ์ขอคืนทุน

หมายเหตุ: หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของโครงงานหรือผลงานข้างต้น โครงการ YSC ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24: YSC 2022 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิประโยชน์

1.ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์

2.รางวัลที่ได้รับ

-รางวัลชนะเลิศ (Top Award)  ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Regeneron ISEF 2022

-รางวัลที่ 1 (First Award) แต่ละสาขาได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประกวดในงาน Regeneron ISEF 2022 และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม นานาชาติอื่นๆ

-รางวัลชมเชย และรางวัลพิเศษ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ผู้สนับสนุนกำหนด

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB: YSC Thailand Fanpage

IG: YSCThailannd  Youtube: YSCThailand

แชร์หน้านี้: