หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. เชิญชวนร่วม Workshop ออนไลน์ เรื่อง“การปลูกมะเขือเทศแบบครบวงจรให้ได้คุณภาพ” วันที่ 14-16 มีนาคม 2565
สวทช. เชิญชวนร่วม Workshop ออนไลน์ เรื่อง“การปลูกมะเขือเทศแบบครบวงจรให้ได้คุณภาพ” วันที่ 14-16 มีนาคม 2565
8 ก.พ. 2565
0
ปฏิทินกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร (สท.) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศและผู้สนใจปลูกมะเขือเทศ โดยการส่งเสริมความรู้ทางการเพาะปลูกมะเขือเทศในสายพันธุ์ที่เหมาะสม ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี รวมทั้งการให้ความรู้ในด้านการดูแลบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งในและนอกโรงเรือน รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านโรคและแมลงศัตรูในมะเขือเทศอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงและยกระดับองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร จึงได้จัดการอบรมออนไลน์ เรื่อง“การปลูกมะเขือเทศแบบครบวงจรให้ได้คุณภาพ” ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 โดยหวังให้เกษตรกรและผู้สนใจ รู้และเข้าใจในการผลิตมะเขือเทศผลสดในระบบแปลงเปิด และระบบโรงเรือนอัจฉริยะ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและหลักวิชาการร่วมกับการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม รวมถึงเข้าใจในด้านโรคและแมลง มีการบริหารจัดการแปลงอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ขอเรียนเชิญเกษตรกรและผู้ที่สนใจร่วมสมัครได้ที่ bit.ly/3L9L3HE ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565

แชร์หน้านี้: