หน้าแรก ภารกิจ กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน สวทช. เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565
สวทช. เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565
17 มี.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน
ปฏิทินกิจกรรม

** Update : จากกระแสตอบรับจากน้อง ๆ ที่สนใจร่วมโครงการ JSTP สวทช. จึงขยายเวลารับสมัครในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตั้งแต่วันนี้ – 12 เมษายน 2565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project: JSTP) รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565 เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและมนุษยชาติ ตลอดจนมีความเข้าใจและใฝ่รักวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัย นำไปสู่การเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีและนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 

โอกาสที่จะได้รับ

  1. เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษ และทัศนศึกษานอกสถานที่
  2. สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 5,000 บาท/โครงงาน และม. ปลาย 10,000 บาท/โครงงาน
  3. มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ (Mentor) คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
  4. มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก โดยไม่ผูกพันการรับทุน

 

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ในระดับ ม.ต้น  ***ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 เมษายน 2565

และในระดับ ม.ปลาย เดือนมีนาคม – เมษายน 2565

ศึกษารายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3J9fexa

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ที่

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กรุงเทพฯ จังหวัดใกล้เคียงและภาคเหนือ)

โทร. 06 4314 1258 (คุณสิริอร) e-mail: jstp@mail.kmutt.ac.th

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

โทร. 09 9162 4653 (คุณกุลฒี) e-mail: poonsoub@gmail.com

  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ภาคใต้)

โทร. 06 3413 6084 (คุณกวิสรา) e-mail: jstp.wu@gmail.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ที่

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน สวทช. โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1436 , 1434 e-mail :yst@nstda.or.th

 

 

17 มี.ค. 2565
0
แชร์หน้านี้: