Article Index


1.โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T Infrastructure) 
 

คือ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สําคัญของประเทศ ได้แก่


ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand)

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพที่ครอบคลุมสิ่งมีชีวิต ยีนของสิ่งมีชีวิต และข้อมูลสิ่งมีชีวิตเพื่อการอนุรักษ์ และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างความมั่นคงในการคุ้มครองสินทรัพย์ชีวภาพของชาติ ซึ่งเป็นทุนสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนของประเทศ


ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center)

มีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพ โดยใช้ความสามารถด้านการสร้าง และประมวลผลข้อมูล omics ซึ่งเป็นหัวใจของการแข่งขันอย่างยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ มาเป็นแกนหลักของการดำเนินการ โดยจะมีบทบาทในการเป็นหน่วยวิจัยกลางอย่างครบวงจร หรือโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานวิจัยพัฒนาของประเทศ ที่นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถนำปัญหาการวิจัยมาขอใช้บริการเครื่องมือสมัยใหม่ ระดับ high-endที่ครบวงจรและได้มาตรฐานระดับนานาชาติ


ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center)

มุ่งเน้นพันธกิจหลักในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณ โดยให้บริการแบบเปิด (open service) เพื่อใช้ในงานวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ประเทศ เน้นงานวิจัยด้านวิทยาการการคำนวณและการวิเคราะห์ข้อมูล (computational science and data analytics) เพื่อเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมให้กับประเทศ ช่วยยกระดับงานวิจัยและพัฒนาของไทยให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ

ศูนย์ระบบไซเบอร์กายภาพ (Center for Cyber-Physical Systems)

มีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพที่มีผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ทดสอบสำหรับสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Cyber-Physical Systems (CPS)และ IoTs ให้กับภาคเอกชน ซึ่งมีภารกิจเพื่อสร้างนวัตกรรมโดยเป็นศูนย์กลางของการทำวิจัยพัฒนา ให้บริการทางเทคนิค ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนากำลังคน โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ และสร้างขีดความสามารถให้กับภาคเอกชน


สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Technology and Informatics Institute for Sustainability)

มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ของประเทศไทย ทั้งการจัดทำคลังข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับประเทศ และการพัฒนาระบบบริหารและจัดเก็บข้อมูล/โปรแกรมการประเมินวัฏจักรชีวิตโดยการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในระดับนานาชาติ และยกระดับการดำเนินงานให้เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการรวบรวม จัดการ และเผยแพร่ข้อมูลด้าน วทน. ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิตที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างมีแบบแผนและบูรณาการ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป