ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2559)
และโปรแกรมวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง ... รายละเอียด


 

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 และกรอบการวิจัยสำหรับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยมุ่งเป้า : แผนงานวิจัยด้านมันสำปะหลังประจำปี 2558 ... รายละเอียด

     

ผลงานเด่น

 

1.  เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น

2.  การผลิตฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำ จากพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50

 

คลังข้อมูลอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณธนพร กลิ่นเกษร
โทรศัพท์. 0 2564 6700 ต่อ  3449 โทรสาร. 0 2564 6704 อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป