หน้าแรก “ศุภมาส” มอบนโยบาย “บอร์ด อว. For EV” เร่งดำเนินการให้ทุกมหาวิทยาลัยเปลี่ยนมาใช้รถ EV ทดแทนรถ ICE พร้อมดันอุตสาหกรรม EV ให้เป็นอุตสาหกรรมความหวังของประเทศ
“ศุภมาส” มอบนโยบาย “บอร์ด อว. For EV” เร่งดำเนินการให้ทุกมหาวิทยาลัยเปลี่ยนมาใช้รถ EV ทดแทนรถ ICE พร้อมดันอุตสาหกรรม EV ให้เป็นอุตสาหกรรมความหวังของประเทศ
11 เม.ย. 2567
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ วันที่ 11 เมษายน 2567: นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง อว. เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อว. For EV) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ อว. For EV โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการผลิตการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) กำหนดนโยบาย 30@30 คือการตั้งเป้าหมายการผลิตรถยนต์ ZEV (Zero emission vehicle)  หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี 2573 เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (low carbon society) และเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกหรือศูนย์กลางของภูมิภาค ซึ่ง นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. ในฐานะกรรมการ คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี)  ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย อว. เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อว. For EV) ซึ่ง สวทช. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย อว. เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อว. For EV) ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สวทช. ถ. พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โดยมีเป้าหมายการประชุมในจัดทำแผนงานสนับสนุนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยใช้กลไกของ กระทรวง อว.

นางสาวศุภมาส กล่าวว่า นโยบายด้าน EV เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ กระทรวง อว. รณรงค์ให้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้าน EV ของประเทศเร่งดำเนินการเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์ ICE มาใช้รถยนต์ EV แทน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม EV ให้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นความหวังของประเทศไทย ผ่านความร่วมมือจากหน่วยงานภายในกระทรวง อว. ที่มีพร้อมทั้งบุคลากร องค์ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ ในการสนับสนุนการทำงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง อว. เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อว. For EV) มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไปสู่หน่วยปฏิบัติและบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังการพัฒนาบุคลากรผ่านกลไก One Stop Service :STEMPlus Platform เชื่อมโยงความร่วมมือกับ 3 สภาคณบดี (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) และภาคีเครือข่าย พร้อมประสานงานด้านกำลังคนกับผู้ประกอบการ EV สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการ EV เช่น มาตรการทางภาษี Thailand  Plus Package และ มาตรการที่เกี่ยวข้องของ BOI รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ของกระทรวง อว. เช่น โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต และการใช้หลักสูตร EV ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 51 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้น เพื่อรองรับสถานการณ์ของตลาด และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว #อว #อุดมศึกษา #อวforev #NSTDA #สวทช.

11 เม.ย. 2567
0
แชร์หน้านี้: