สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) จัดงานสัมมนา “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” ครั้งที่ 2 เรื่อง “IEC Standards for Medical Electronical Device/Equipment” ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ

เพื่อให้ SMEs ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการแพทย์ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องกว่า 100 คน ทราบถึงความสำคัญและเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนามาตรฐานเครื่องมือแพทย์ไทยให้สามารถก้าวไกลสู่ระดับสากลได้ต่อไป โดยมี ดร.ณัฐกา สิงหวิลัย ผู้อำนวยการโปรแกรม ITAP สวทช. และ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการทีเซล พร้อมด้วยวิทยากร และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมเปิดงานสัมมนา

ดร.ณัฐกา สิงหวิลัย ผู้อำนวยการโปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า “โปรแกรม ITAP สวทช. ร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่อง “IEC Standards for Medical Electronical Device/Equipment” ภายใต้ซีรีส์สัมมนา “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 จากทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาตลอดสองวันเต็ม เพื่อมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีออกสู่ภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการ รวมถึงนักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงความสำคัญและเข้าใจถึงมาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น มาตรฐานตามข้อกำหนดของ IEC  (Internationnal Electrotechique Commission) หรือคณะกรรมมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็คทรอเทคนิค เป็นต้น ซึ่งปัญหาเรื่องมาตรฐานพบว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยสู่ระดับสากล โดยการสัมมนาดังกล่าวนอกจากจะเป็นยกระดับความรู้เรื่องมาตรฐานแล้ว ยังเป็นการขยายผลและยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และกระบวนการใหม่ เพื่อพัฒนามาตรฐานเครื่องมือแพทย์ไทยสู่ระดับสากลต่อไป”

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป