ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก  สำหรับผู้ให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง บริเวณชั้น 2 อาคาร CC

ตามที่ ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครผู้ให้บริการเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ณ บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) และได้ผู้ผ่านการพิจารณาขั้นต้น จำนวน 3 ราย คือ 1) ร้านสถานีกาแฟ   2) ร้าน  Tiny Elephen   3) ร้าน Coffee Therapy นั้น

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 13.00 น. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกจากการนำเสนอข้อมูลร้าน เครื่องดื่ม และอาหารว่าง จากผู้ผ่านการพิจารณาขั้นต้นทั้ง 3 ราย

ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้บริการเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ณ บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)  คือ ร้าน  Tiny Elephen

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป