เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐส่วนกลาง นำโดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าทีมภาคเอกชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด

ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจกิจฐานรากและประชารัฐ ณ โรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์ไม้สักคุณภาพสูงวิทยาลัยชุมชนแพร่ ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐดังกล่าว ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐบาล รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของพื้นที่และชุมชน โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป