ด้วยฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครผู้ให้บริการ เครื่องดื่ม และอาหารว่าง เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม-สัมมนา ผู้ร่วมงานแสดงนิทรรศการ พนักงาน สวทช. และบุคคลทั่วไป โดยร้านตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)

1. คุณสมบัติของผู้เสนอบริการ

1.1 ไม่เป็นพนักงานหรือบุคลากรของ สวทช.
1.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี จนถึงปัจจุบัน

2. ผู้เสนอบริการต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.2 สำเนาบัตรประชาชน
2.3 สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
2.4 รายการเครื่องดื่มและอาหารว่างที่ให้บริการ
2.5 กรณีผู้เสนอบริการเป็นนิติบุคคล ต้องแนบหนังสือรับรองที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมสำเนางบการเงินปีล่าสุด เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีมีผลงานให้แนบสำเนาผลงาน
2.6 เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เช่น
2.6.1 Profile ผลงานประสบการณ์
2.6.2 แผนการส่งเสริมการขาย
2.6.3 ราคา-เมนู /ภาพถ่าย เครื่องดื่มและอาหารว่าง

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

3.1 รสชาติของอาหารและเครื่องดื่ม
3.2 คุณภาพ ความสะอาดถูกสุขลักษณะ ความถูกต้องของการให้บริการ และการยอมรับในการให้บริการ ที่เป็นมาตรฐาน
3.3 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3.4 อัตราค่าอาหารและเครื่องดื่ม / สิทธิประโยชน์ สำหรับลูกค้าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
3.5 การตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย3.6 ช่วงเวลาการให้บริการที่เหมาะสม
3.7 การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารใบสมัครเป็นลำดับแรก และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก จะเชิญผู้เสนอบริการที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้นมาพบ เพื่อนำเสนอตัวอย่างอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมรูปแบบภาชนะที่จะใช้จริง มาให้คณะกรรมการฯ พิจารณาชิม เป็นลำดับต่อไป

4. เงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจ

4.1. ทำสัญญากับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และพร้อมดำเนินการให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี
4.2. วางเงินเป็นค่าหลักประกันสัญญา จำนวน 3 เท่าของค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ให้ สวทช. ถือไว้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อพ้นระยะเวลาให้เช่าหรือเลิกเช่าด้วยกรณีใดกรณีหนึ่ง สวทช. จะคืนให้ภายใน 30 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย
4.3. ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำประกันภัยบุคคลที่ 3 (Third Liability Insurance) ในพื้นที่ให้บริการทั้งหมด โดยสำนักงานฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์
4.4. ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ในพื้นที่ให้บริการทั้งหมด หากทำให้พื้นที่บริเวณที่ให้เช่าได้รับความเสียหายจะต้องดูแลซ่อมแซมให้ดีเหมือนเดิม
4.5. เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 17.00 น. (สำหรับวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางร้าน และกิจกรรมของศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์)
4.6. ระบุรายละเอียดประเภทเครื่องดื่มและอาหารว่าง ราคาต่อหน่วย ปริมาณบรรจุ ไม่อนุญาตให้จำหน่าย เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่
4.7. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ต้องสะอาดถูกหลักอนามัย และเป็นอาหาร ที่ปรุงสำเร็จแล้ว หรือหากต้องมีการปรุงเพิ่มเติม ต้องไม่มีผลกระทบในเรื่องกลิ่นหรือการรักษาความสะอาด สุขอนามัยในพื้นที่
4.8. ผู้เสนอบริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นสิ้นสุด

6. ภายในระยะเวลาตามสัญญาให้บริการ ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จะดำเนินการประเมินคุณภาพอาหารและการบริการเป็นระยะๆ ด้วยวิธีส่งแบบสอบถามต่อผู้ใช้บริการ และผู้เช่าต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน

7. ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

7.1 ค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ ประกอบด้วย อัตราค่าเช่า 300 บาท/ตารางเมตร/เดือน และค่าบริการ 100 บาท/ตารางเมตร/เดือน (สำหรับค่าบริการมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
7.2 ค่าบริการเคาท์เตอร์หน้าร้านพร้อมอุปกรณ์ โดยมีอัตรา 1,500 บาท/เดือน (ถ้าใช้บริการ)
7.3 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ตามอัตราที่สำนักงานฯ กำหนด

ขอเชิญผู้ประสงค์จะให้บริการดังกล่าว ยื่นเอกสารสมัครภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมฯ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้น 4 ห้อง 411

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาขั้นต้น ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 พร้อมทั้งประกาศ วัน เวลา ที่ผู้สมัครจะเข้านำเสนอผลการดำเนินงานและประสบการณ์ของผู้สมัคร แผนการดำเนินงาน และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ สวทช. โดยการนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ทางเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ http://www.nstda.or.th/ และเว็บไซต์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย http://www.sciencepark.or.th/
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ดังนี้

Download เอกสารใบสมัครได้ ที่นี่

หรือ E-mail ขอรับเอกสารใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ในวัน-เวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่คุณรัฐอาภา ศักดิ์ศาสตร์  โทรศัพท์ 02 564 7170 ต่อ 6034 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป