เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชมรม Thailand SPIN และ SAS Thailand จัดการประชุมสัมมนา “Practical Big Data Conference 2017” เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ของประเทศไทย โดยมีคุณเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. กล่าวเปิดงาน และ ดร.จิรพันธ์ แดงเดช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และประธานชมรม Thailand SPIN กล่าวแนะนำกิจกรรม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานคับคั่งกว่า 500 คน ร่วมด้วย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ สวทช. ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค จ.นนทบุรี

alt

การประชุมสัมมนา เริ่มต้นด้วยการรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ Big Data ระดับโลก ได้แก่ Professor Dr. Usama M. Fayyard, Data Scientist and Co-Founder of KDD และ Professor Dr. Geoff Webb Director, Centre for Data Science Executive Technical Advisor, BigML Inc. ที่ได้ให้ความรู้โดยเฉพาะเรื่องทิศทางและความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในประเทศ สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นของประเทศในภาพรวมตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่อไป

 

alt  alt

รวมทั้งในช่วงบ่าย นอกจากจะมีการบรรยายในเรื่อง Big Data จากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ แล้ว ยังมีการประชุมโต๊ะกลมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (CIO Roundtable Discussion) เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่จะร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานในส่วนของเทคโนโลยี Big Data ต่อไปด้วย

alt  alt

ทั้งนี้ จากข้อมูลที่เป็นผลจากการวิจัยระดับโลกอย่าง Gartner’s Top 10 Strategic Technology Trends for 2017 เป็นที่ชัดเจนว่าเทคโนโลยีและกรอบความคิดของ Big Data เป็นทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต และจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีต่างๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะการขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ เช่น Intelligent Apps และ Intelligent Things ระบบเหล่านี้จะไม่สามารถทำงานได้ถ้าปราศจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมากและมีคุณภาพ ในปัจจุบันเทคโนโลยี Big Data ถูกกล่าวถึงอย่างมากทั้งในภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล สำหรับประเทศไทย นโยบาย Thailand 4.0 และแผนเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ จะไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ถ้าปราศจากการเข้าใจที่มาของเทคโนโลยี Big Data และเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาทิศทางของเทคโนโลยีนี้ที่ถูกต้อง

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป