เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อต้องการยกระดับการพัฒนาประเทศ จากการเป็นประเทศ “รับจ้างผลิตสินค้า” เป็นประเทศที่มีความสามารถใน “การพัฒนานวัตกรรม” โดยใช้จุดแข็งของประเทศ เช่น ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจผ่านการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยภาคเศรษฐกิจ ๕ สาขาหลัก คือ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) , เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) , เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) , เศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) และเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy) ซึ่งจัดทำโดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

 

สรุปความก้าวหน้าของ การปฏิรูปเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy)
โดย อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจกระแสใหม่

เรื่องที่เสนอ ความคืบหน้า
การปฏิรูปเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy)
  • ๒๘ มีค. ๕๙ สปท. เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๕๙
  • ๒๐ เมย. ๕๙ เสนอนายกรัฐมนตรี และ นรม.เห็นชอบแล้ว ส่งให้รองนายกฯ (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และนายวิษณุ เครืองาม) / คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คณะที่ ๒ รองนายกฯ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) / สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) / สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้ความเห็นเพิ่มเติม
  • ๑๘ พค. ๕๙ คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายเห็นชอบแล้ว
  • มีการนำเสนอเรื่องการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC) ไปให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว
  • ๑๙ ตค. ๕๙ รัฐบาลจัดงานเปิดตัวโครงการ Creative Thailand เพื่อประกาศความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ด้านการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 alt Download เอกสาร [386 KB]

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป