เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อต้องการยกระดับการพัฒนาประเทศ จากการเป็นประเทศ “รับจ้างผลิตสินค้า” เป็นประเทศที่มีความสามารถใน “การพัฒนานวัตกรรม” โดยใช้จุดแข็งของประเทศ เช่น ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจผ่านการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยภาคเศรษฐกิจ ๕ สาขาหลัก คือ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) , เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) , เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) , เศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) และเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy) ซึ่งจัดทำโดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

 

สรุปความก้าวหน้าของ การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property System)
โดย อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจกระแสใหม่

เรื่องที่เสนอ ความคืบหน้า
ระบบทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property System)
  • ๒๗ มิย. ๕๙ สปท. เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๓๒/๕๙
  • ๒๒ กค. ๕๙ เสนอนายกรัฐมนตรีแล้ว และส่งรายงาน ไปยังรองนายกฯ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และกระทรวงพาณิชย์
  • ๒๕ สค. ๕๙ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา (คทป.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบแผนที่นำทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Roadmap) ของไทยระยะ ๒๐ ปี เพื่อปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญารองรับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอการปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาของ สปท.
  • ๑๔ กย. ๕๙ คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายเห็นชอบแล้ว

 alt Download เอกสาร [855 KB]

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป