กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำ “โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” โดยนำเป้าหมายสูงสุดและวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 - 2559 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในพื้นที่จังหวัดน่าน แพร่ เชียงราย พะเยา ลำปาง และศรีสะเกษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 69 โรงเรียน โดยดำเนินการพัฒนาวิสัยทัศน์การเรียนรู้ตามกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่นักการศึกษาได้ร่วมกันกำหนดสมรรถนะ (Competencies) และทักษะ (Skills) ที่สำคัญและจำเป็น โดยมุ่งเสริมสร้างให้ทุกโรงเรียนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM: Science Technology Engineering and Mathematics Education) รวมทั้งดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้มีความพร้อม ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. นอกจากนี้ยังดำเนินการให้พระอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนนำระบบนิเทศภายในไปเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

alt

อาจารย์ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ผู้เชี่ยวชาญ ไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ทั้งพระอาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรพชิต ครูฆราวาส และสามเณรนักเรียน ให้ได้รับความรู้มีความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดการเรียนรู้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นการคิดอย่างมีเหตุมีผล ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการนำนักวิจัยพี่เลี้ยงจากไบโอเทค สวทช. ไปให้คำปรึกษาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับครูและสามเณรนักเรียน การจัดค่ายเรียนรู้ต่างๆ 

 

alt  alt

ซึ่งโรงเรียนเชตวันวิทยา เป็นตัวอย่างโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการนำเอากระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษามาผสมผสานกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนสามเณรได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรไปพร้อมกัน การออกแบบการเรียนรู้เริ่มต้นจากครูผู้สอนได้กำหนดโจทย์หัวข้อที่เฉพาะเจาะจง และสามเณรต้องเรียนรู้ตั้งแต่การสืบค้นข้อมูล การออกแบบและวางแผนการโครงงาน การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ในการเพาะปลูก และการปรับสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ วางแผน ค้นคว้า ลงมือทำ และแก้ปัญหาได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างอาชีพในอนาคตต่อไป”

alt  alt

เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

โรงเรียนพระปริยัติธรรม คือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานให้แก่พระและสามเณร โดยมุ่งเน้นวิชาการในด้านพุทธศาสนาเป็นหลัก ปัจจุบันแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ส่วน คือ แผนกสามัญ แผนกธรรม และแผนกบาลี โดยการศึกษาในแผนกสามัญศึกษา เป็นการเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาเช่นเดียวกับโรงเรียนสามัญทั่วไป ส่วนการศึกษาแผนกธรรม จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมในพุทธศาสนาโดยใช้ภาษาไทยในการเรียน การสอน โดยมีการศึกษา 3 ระดับ คือ นักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก ส่วนการศึกษาแผนกบาลี เป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมจากพระไตรปิฎก ซึ่งเขียนเป็นภาษาบาลี โดยแบ่งเป็น ประโยค 1 ถึง ประโยค 9 ซึ่งเบื้องต้นผู้เรียนต้องเรียนเรื่องการอ่านและเขียนภาษาบาลีก่อน และเรียนจนถึงระดับที่สามารถแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนได้

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป