กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Thailand International Nanotechnology Conference) หรือ Nano Thailand 2016 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

alt

 

โดยงาน Nano Thailand จะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อกระตุ้นการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศในด้านต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนาโนเทคโนโลยีให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งในปีนี้ ตลอดการจัดงาน 3 วัน พบกับหัวข้อการบรรยายและประชุมวิชาการด้านนาโนเทคโนโลยี และร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีกว่า 200 ผลงานบริเวณงาน

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://indico.cern.ch/event/508352/ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8000 และ 0 2117 6598 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป