ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ FUTURE FOOD : the NEXT for better life พร้อมบริการสนับสนุนภาคเอกชนจากเครือข่ายนวัตกรรมอาหาร และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ในอนาคตจะมีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 20 ประชากรกว่า 50% จะอาศัยอยู่ในเมือง เทคโนโลยีก้าวหน้าในทุกด้านโดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพและไอที การใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีลดลง พลาสติกจะถูกแทนที่ สภาพแวดล้อมและสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดเพิ่มเติม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป