กระทรวงการคลัง จับมือกระทรวงวิทย์ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาลหวังพัฒนาตลาดทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. - กระทรวงการคลัง โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และกรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแถลงข่าว“สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการเงินร่วมลงทุนและผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยี” เพื่อเปิดตัวสิทธิประโยชน์ให้สาธารณชนรับรู้

The Ministries of Finance and Science and Technology have jointly announced new laws offering exemption from taxation for tech startups, venture capitals and investorsof venture capitals that invest in technology-based businesses. The move aims to stimulate investment in the government’s 10 clusters of technology-based businesses, to develop the capital market and to enhance the country's competitiveness. 

The measures were announced at a press conference on May 4, 2016, organized by Fiscal Policy Office and Department of Revenue, the Ministry of Finance; the Securities and Exchange Commission (SEC); and National Science and Technology Development Agency (NSTDA), the Ministry of Science and Technology. The press conference was promoted as the officiallaunch of tax-exemption privileges to venture capital, venturecapital investors and tech startups.

alt

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้มีความพยายามในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งไปสู่การเป็นเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าจากนวัตกรรมมากกว่าการใช้ทรัพยากรเป็นปัจจัยการผลิตดังเช่นในอดีต ซึ่งจะต้องสนับสนุนให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีขึ้นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยีมักจะประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงกว่าบริษัทที่เน้นการผลิตแบบดั้งเดิม ทำให้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจึงทำได้ยาก เพราะขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน อีกทั้งเทคโนโลยีที่เป็นแหล่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจนั้นประเมินมูลค่าได้ยาก ดังนั้น การร่วมลงทุนจากกิจการเงินร่วมลงทุน หรือ Venture Capital (VC) จึงเป็นกลไกที่สำคัญที่ประเทศอื่นๆ ใช้ในการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี เมื่อเร็วๆ นี้

The Minister of Science and Technology, Dr. Pichet Durongkaveroj, said that Thailand was currently transforming its economic structure from a resource- and manufacturing-based economy to an innovation-based economy. Hence, it was necessary to encourage the establishment of a large number of technology-based startups

He said new technology entrepreneurs normally faced problems finding sources of funds because technology-based companies had higher risk of lacking management and business expertise than traditional manufacturing ventures. Moreover, they lacked mortgage securities because of difficulties in valuating intellectual properties which are the main assets of technology ventures. As a consequence, joint investment from venture capitalists had become the key mechanism to support tech-startups

alt  alt

รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 597 และฉบับที่ 602 พ.ศ. 2559 เพื่อยกเว้นภาษีให้แก่กิจการเงินร่วมลงทุนรวมถึงนักลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่ การสนับสนุนดังกล่าวครอบคลุม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายที่เป็น S-Curve ของประเทศ เพราะรัฐบาลต้องการให้แรงจูงใจแก่ธุรกิจ VC ในการเข้าไปมีส่วนสำคัญในการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการสนับสนุน ตามแนวคิดประชารัฐ หรือ Public-Private Partnership ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างและขยายขนาดของธุรกิจเงินร่วมลงทุนให้เกิดขึ้นและเป็นเครื่องมือสนับสนุนธุรกิจฐานเทคโนโลยีเกิดขึ้นและให้เติบโตในประเทศไทยอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

Recently, the government introduced two new laws under Royal Decree: the Revenue Code’s Tax-exempt Issue No. 597 and Issue No.602, 2016. These make technology startups and venture-capital businesses and investors exempt from taxation when their ventures are tied to one or more of the government’s 10 clusters of technology-based businesses. These clusters are the primary targets of the country’s economic-development “S-Curves”

In launching the new initiative, the government is seeking to provide incentives for venture-  capitalsin its main target industries. This follows the Public-Private Partnership concept that aims not only to develop and scale-up venture-capital industry, but also to support and encourage the rapid establishment and growth of technology-based ventures in Thailand

alt  alt

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย กลไกธุรกิจเงินร่วมลงทุนได้ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ตั้งแต่ปี 2545 โดยการออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ. 2545 เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน หรือ VC ที่ลงทุนใน SMEs ซึ่งภายหลังจากมาตรการสนับสนุนทางภาษีสำหรับ VC ได้สิ้นสุดลงในปี 2554 กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปรับปรุงรูปแบบการสนับสนุนธุรกิจ VC จากการสนับสนุนและเน้นการเติบโต SMEs เป็นการสร้างธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อเป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ โดยได้กำหนดขอบเขตของธุรกิจฐาน วทน. ที่ต้องการสนับสนุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ใช้เทคโนโลยีหลักตามที่ สวทช. ประกาศกำหนดเป็นฐานในการประกอบกิจการ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่นักลงทุน ธุรกิจ VC และผู้ประกอบการรายใหม่ สำหรับการลงทุนและประกอบกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการผลิตและการให้บริการ ในพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ

Deputy Minister of Finance, Wisudhi Srisuphan, said that the venture-capital mechanism had been applied since 2002 to help small- and medium-sized enterprises (SMEs) to be born and to grow. This had involved a Royal Decree under which the Revenue Code’s Tax-exempt Issue No.396 of 2002 was granted to support venture-capital businesses that invested in SMEs. This tax-exemption privilege ended in 2011. 

Under the new measures, Fiscal Policy Office, in cooperation with the Revenue Department, the SEC and the NSTDA, have adjusted the privilege mechanism that was previously aimed at supporting SMEs to apply it to technology-based startups, in order to make these technology ventures a fundamental part of the country’s knowledge-based economy. 

alt  alt

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันธุรกิจเทคโนโลยีเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าทันสมัย ภาครัฐเห็นความสำคัญจึงช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการที่ธุรกิจอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่ง ก.ล.ต. พร้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในธุรกิจเทคโนโลยีสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพสร้างความเข้มแกร่งและสามารถแข่งขันได้ เพราะธุรกิจเทคโนโลยีเป็นฐานในการผลิตและให้บริการสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าจากนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับธุรกิจอื่นๆ ได้ และในขณะเดียวกัน จะเปนโอกาสให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพอีกด้วย

The Secretary-General of the SEC, Rapee Sucharitakul, said that technology was a crucial cog to drive the country’s economic upswing. The government recognizes the importance of technologies and has moved to help entrepreneurs by reducing their costs in the initial stages of a venture. The SEC is a part of the collaborative effort to support technology-based startups by enabling them to benefit from the capital market and to access sources of funds in order to develop their businesses, he said. Technology-based businesses are fundamental for adding innovation to the development of products and services, while a diversity of innovation-based businesses will give investors more quality and greater choices for investment

alt  alt

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวเพิ่มเติมว่า สวทช. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย และใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการผลิตและให้บริการ โดย สวทช. จะประกาศรายชื่อเทคโนโลยีหลัก และจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้การรับรองกิจการเหล่านี้ โดยเชื่อว่าสิทธิประโยชน์ทั้ง 2 มาตรการนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งหากประเทศไทยสามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเกิดธุรกิจเทคโนโลยีจำนวนมากขึ้น จะทำให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจฐานใหม่ของประเทศ

The Executive Vice President of the NSTDA, Dr. Narong Sirilertworakul, said that the role of the NSTDA in these two laws was to certify that entrepreneurs were working in the target industries and applying technology in the provision of products and services. The NSTDA will announce a list of main technologies used in the 10 industries and establish a committee to consider the qualifications of entrepreneurs and approve technology businesses. The NSTDA believes the two new tax-exemption privileges will be a crucial factor in supporting and encouraging the development of technology-based businesses and startups to drive the country’s economy, he said. A greater number of technology-based businesses will help to raise the country’s competitiveness and drive Thailand forward on to a new economic platform

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป