11 กรกฎาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ฮอล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น และรางวัลการพัฒนาดีเด่น โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้รับมอบ

 

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เปิดเผยว่า “กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกลไลสำคัญของประเทศในการสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนา จนสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนากำลังคน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น เป้าหมายของกองทุนคือ การสร้างศักยภาพทางการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม สวทช. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลกองทุน จึงให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณของกองทุนอย่างคุ้มค่า รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ”

 

  


ทั้งนี้ รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2559 จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีรางวัลทั้งสิ้น 17 รางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น จำนวน 6 ทุน 2.รางวัลการพัฒนาดีเด่น จำนวน 3 ทุน 3.รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเด่น จำนวน 5 ทุน และ 4.รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศจำนวน 1 ทุน
 

 

พร้อมนี้ ภายในงาน ท่านนายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธกองทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทาง สวทช. ได้นำผลงาน “ถุงหายใจได้ (ActivePAK™)” มานำเสนอภายในงาน โดยถุงดังกล่าวเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับรักษาความสดของผักและผลไม้

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป