1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ : คณะทำงานโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา “Digital Education ก้าวใหม่ของการศึกษาไทย” เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดเพื่อมหาชน และคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ที่เก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่ประชาชนเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธาน

alt

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า คณะทำงานโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมมือกันดำเนินการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดเพื่อมหาชน และคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ของประเทศในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน โดยมุ่งสู่การใช้ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมไทยอย่างแท้จริง  

 

alt  alt

สำหรับการสัมมนาที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการที่จะสร้างสรรค์คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หรือ OER: Open Educational Resource และระบบการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดเพื่อมหาชน หรือ MOOC: Massive Open Online Course พร้อมทั้งกิจกรรม และการปฏิบัติร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ด้านองค์ความรู้ทั้งที่เป็นไปตามหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านอาชีพ ด้านความรู้ทั่วไป และการดำเนินชีวิตของบุคคล ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน และเป็นกรณีศึกษา และแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป มุ่งสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านดิจิทัล งานดังดล่าวมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 350 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาทุกระดับ ผู้สนใจทั่วไป โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษและการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ Digital Education ก้าวใหม่ของการศึกษาไทย เอกลักษณ์ของชาติ มรดกแห่งแผ่นดิน พัฒนาการเรียนรู้ของคนไทยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ OER และ MOOC เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR), การเสวนาการบูรณาการด้านเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรม ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล สื่อบทเรียนออนไลน์ในพระราชดำริฯ ผลิดอกออกผล สร้างคนสู่การสร้างชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจเนื้อหาจากสัมมนา สามารถดาวน์โหลดเอกสารของวิทยากรได้ที่ http://www.learn.in.th/digital-education-seminar-2016/

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป