จ.ขอนแก่น (31 ส.ค. 59) : นาโนเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จับมือ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปิดโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอแห่งที่ 2 ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และยกระดับมาตรฐานสิ่งทอทั้งระบบ โดยมี นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยผู้บริหารจากนาโนเทค สวทช. ผู้บริหารจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น และผู้แทนส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมงาน

alt

นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงานว่า “การเปิดโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยนวัตกรรมนาโน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเห็นได้ชัด และเป็นการสร้างคุณประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา การเรียนการสอน และด้านเศรษฐกิจ โดยจังหวัดขอนแก่นถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และมีผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถรวมกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ผลิตจนเป็น “คลัสเตอร์อุตสาหกรรมผ้าไหม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น” ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 โดยมีเป้าหมายเพื่อการขยายตลาดผ้าไหมสู่สากล และยังมีหมู่บ้านสิ่งทอนาโนที่จะเป็นศูนย์กลางของผู้ผลิตที่มีการนำเทคโนโลยีนาโนมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งทอของชุมชนอย่างต่อเนื่อง”

 

alt  alt

ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือนาโนเทค สวทช. รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้มีส่วนสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำผลงานวิจัยและพัฒนามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย โดยผลักดันและถ่ายทอดสู่ภาคการผลิตของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม”

alt  alt

“นาโนเทค สวทช. เป็นหน่วยงานหลักในการนำร่องเอาเทคโนโลยีชั้นสูงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยนำนาโนเทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ของสิ่งทอ เช่น ผ้ามีกลิ่นหอม ผ้าไม่ยับ ผ้าต้านเชื้อแบคทีเรีย ผ้าสีสันคงทน สีไม่ซีดจาง หรือแม้แต่ผ้าที่ไม่เปียกน้ำ และได้ดำเนินงานโครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งทอไทย ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความสวยงามของผ้าพื้นเมืองที่แตกต่างกัน จนสามารถสร้างรายได้ และเกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยนาโนเทคโนโลยีนับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดความต้องการของผู้บริโภค การแข่งขันทางการตลาด และการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ ทั้งนี้ โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอนาโน ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นับเป็นแห่งที่สองของประเทศ หลังจากเปิดแห่งแรกไป ณ วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดแพร่ ซึ่งให้บริการเคลือบผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอแก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยนาโนเทค สวทช. มีแผนงานที่จะขยายศูนย์เครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอพื้นบ้านไปยังทุกภูมิภาคของประเทศต่อไป” ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ กล่าว

alt  alt

ด้าน นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กล่าวในนามของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ว่า “ทางวิทยาลัยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง ผ่านกลไกและบุคลากรของอาชีวศึกษา ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงทั้งยุทธศาสตร์การวิจัยพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนและอาชีวศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพื้นที่ให้เกิดบูรณาการร่วมกัน และเป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโชน์สูงสุดทั้งทางด้านสังคมและการศึกษา ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความเป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่สวยงามมีคุณค่าของผ้าทอไทย รวมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่จะทำให้เกิดการแข่งขันและสร้างโอกาสสร้างงานในชุมชน”

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป