บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ชมรมนักเรียนทุน สวทช. จัดงาน NSTDA Homecoming Day 2020 รวมศิษย์เก่าและปัจจุบันชมรมนักเรียนทุน สวทช. เช่น ทุน JSTP (Junior Science Talent Project ), ทุน JAIST (Japan Advanced Institute of Science and Technology), ทุน TAIST (Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology), ทุน TGIST (Thailand Graduate Institute of Science and Technology) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนได้พบผู้บริหาร สวทช. และทราบถึงวิสัยทัสน์และทิศทางในการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษจาก ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. 3 ท่าน นำโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ พร้อมด้วย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. เข้าร่วมงาน โดยมีการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “ต้นน้ำ กลางน้ำ กับปลายทางการพัฒนากำลังคน” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ ศิษย์เก่านักเรียนทุน TGIST และเปิดเวทีแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตนักเรียนทุน สวทช. โดย รศ.ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ คุณสมพร ไตรปาน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเป็นแรงบันดาลใจบนเส้นทางสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนทุนในรุ่นปัจจุบันต่อไป

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป