สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ได้จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 เพื่อสะท้อนภาพการใช้อินเทอร์เน็ตกับ Lifestyle ของคนไทยในยุคดิจิทัล ทั้งชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต กิจกรรมออนไลน์ยอดฮิต ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน รวมถึงความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ต และในส่วนของคำถามพิเศษ (Hot Issue) ประจำปีนี้ เรายังได้รับเสียงโหวตจากประชาชนส่วนหนึ่งให้สำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกับการแชร์ข่าวปลอม (Fake News) เพราะเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวล หลงเชื่อและได้รับผลกระทบในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

ทุกการตอบแบบสำรวจฯ คือ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย การพัฒนาสินค้าและบริการของธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการประชาชน เป็นต้น

สพธอ. จึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแบบสำรวจฯ นี้ ซึ่งมีจำนวน 20 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ สพธอ. จะมีการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจฯ ในครั้งนี้ด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป