ประกาศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กำลังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการ สอวช. ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

สำหรับคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศรับสมัคร ได้กำหนดให้ผู้สมัครเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี และไม่เกิน 61 ปี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง สามารถทำงานให้แก่สำนักงานฯ ได้เต็มเวลา ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานฯ หรือกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองของหน่วยงานตั้งแต่ระดับสำนัก สถาบัน หรือศูนย์ขึ้นไป ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของภาคเอกชน เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรอง ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่คณบดีขึ้นไป รวมถึงผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติด้านความสามารถในการเข้าใจและสามารถถ่ายทอดนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการ รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติในด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th/ApplicationNXPOPresident2020 หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-425-8023 (คุณรติมา) หรือ 081-922-5149 (คุณมนต์ศิริ) และสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ที่ นางสาวรติมา  เอื้อธรรมาภิมุข เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) หรือส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารจัดการองค์กรและ  ธรรมาภิบาล (งานทรัพยากรบุคคล) ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th/ApplicationNXPOPresident2020

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป