For English-version news, please visit : Thai youths take home awards from an international science fair in Korea

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ที่ชนะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ Korea Science and Engineering Fair KSEF International 2019 (KSEF 2019) ณ ประเทศเกาหลี ได้แก่ นายปิยะวัฒน์ แก้วยม นายพศิน อ่ำวงศ์ และ นายวิชยุตม์ เกิดไชย นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้พัฒนาโครงการ “การพัฒนาอัลกอริทึมตรวจนับจำนวนรถเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถกับมลพิษของอากาศบริเวณที่การจราจรหนาแน่นในเขตชุมชนจังหวัดพิษณุโลก” ซึ่งมี นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ และนางดวงใจ พรหมมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้าชัยได้ถึง 3 รางวัล คือ รางวัลเหรียญเงิน และ 2 รางวัล Special Award จาก International Avicenna Research Center: IARC และ Indonesian Young Scientist Association: IYSA ในงาน Korea Science and Engineering Fair KSEF International 2019

นายวิชยุตม์ เกิดไชย นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ตัวแทนเพื่อนในทีมกล่าวว่า ตนเองและเพื่อน ๆ สังเกตพบว่า ช่วงเวลาเร่งด่วน การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนค่อนข้างหนาแน่น มีรถจอด รถเคลื่อนที่ช้า และมีการปล่อยควันพิษจำนวนมาก จากการศึกษาในชั้นเรียนพบว่า ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งได้จากกระบวนสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ของสารประกอบคาร์บอนที่อยู่ในเครื่องยนต์ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถอื่น ๆ เป็นหนึ่งในก๊าซที่เมื่อได้รับเข้าร่างกายในระดับหนึ่งจะส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย สมองขาดออกซิเจน และถ้าได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปริมาณมากอาจทำให้ร่างกายเกิดอาการขาดออกซิเจนเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิตได้ และเมื่อมีโอกาสไปเข้าค่ายเรื่องการบินโดรน จึงได้นำแนวคิดมาปรึกษาเพื่อน ๆ ในการนำวีดิโอจากโดรน มาทำ Image Processing พัฒนาอัลกอริทึมตรวจนับจำนวนและชนิดของรถ พร้อมคำนวณปริมาณ CO ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงของรถตามเวลาจริง พร้อมนับการไหลของรถต่อ 1 หน่วยเวลาเพื่อที่จะนำข้อมูลไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่ได้ในอนาคต

โดยเยาวชนไทยจากโครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช). กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จากผลงานการพัฒนาโครงการ Vehicle Density Estimation Using Machine Learning and Its Correlation to Air Concentration of Carbon Monoxide (CO): A Case Study in St. Nicolas School, Pitsanulok, Thailand คว้าชัยได้ถึง 3 รางวัล จากเวทีประกวด The 1st International Science Fair in Korea ภายในงานKorea Science & Engineering Fair: KSEF 2019 ระหว่างวันที่ 17 - 22 ตุลาคม 2562 ณ เมืองแดจอน สาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วย

1. รางวัล Grand Award: Silver Award, Korea Science & Engineering Fair 2019
2. รางวัล Special Award จาก International Avicenna Research Center: IARC
3. รางวัล Indonesian Young Scientist Association: IYSA

สำหรับการประกวดนี้ สาธารณรัฐเกาหลีได้เชิญชวนให้ประเทศต่าง ๆ ส่งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ประกอบด้วยการแข่งขันใน 2 สาขา ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา ชีววิทยา เคมี คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์โลก สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฟิสิกส์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม ตั้งแต่ 1 - 3 คน และ 2) วิศวกรรมศาสตร์ Theme : Solutions to the environmental issues of the communities ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 รูปแบบกลุ่ม ตั้งแต่ 2 - 4 คน

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป