9 ก.ย. 62 กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจำปี 2562 (NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2019: NECTEC-ACE 2019) พร้อมประกาศเปิดตัว AI FOR THAI โดยได้รับการสนับสนุนจาก CAT INET pantip.com และ KBTG รวมทั้งมีความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน ซึ่ง AI FOR THAI: Thai AI Service Platform หรือแพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาที่เนคเทค สวทช. สะสมองค์ความรู้มาเป็นเวลากว่า 20 ปี

โดยมุ่งหวังให้เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ ยกระดับประสิทธิภาพภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ เป็นแพลตฟอร์มสําหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชน รวมถึงสร้างอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การทำงานของเนคเทค สวทช. และงานประชุมวิชาการ NECTEC-ACE 2019 ครั้งนี้มีความหมายต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งใน 5 ประเด็น ประเด็นที่ 1 คือ นโยบายของท่านรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาศึกษาฯ มีความชัดเจนใน 4 เรื่อง เรื่องที่ 1 คือการสร้างคนในศตวรรษที่ 21 เรื่องที่ 2 การสร้างองค์ความรู้การวิจัย เรื่องที่ 3 การสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และเรื่องที่ 4 การ Reinventing the University ผมเชื่อว่าภารกิจของเนคเทค สวทช. สามารถเข้าได้กับทุกยุทธศาสตร์และทุก ๆ ประเด็นของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยเฉพาะข้อ 1 การสร้างคน ประเด็นที่ 2 เนคเทค สวทช. เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ยุคนี้เราก้าวข้ามผ่านยุคคอมพิวเตอร์และ Device แต่ละตัวไปเรียบร้อยแล้ว เรากำลังพูดถึง Big Data และ AI เพราะฉะนั้น ผมว่าทุกคนหรือทุกหน่วยงานจะต้องสนใจและพัฒนาเรื่อง AI อย่างชัดเจนในทุก ๆ มิติ ตั้งแต่มิติเรื่องการสอนให้เด็กรู้จัก AI ตั้งแต่เด็ก ๆ ในหลักสูตร มิติที่จะทำให้คนเข้าใจว่าข้อมูลทั้งหลายที่อยู่รอบตัวในปัจจุบันซึ่งถูกนำไปใช้ด้วย AI ได้ทั้งหมด หรืออีกนัยคือ เราก้าวข้ามเรื่อง IoT Internet of Things ไปเรียบร้อยแล้วด้วย

  

ถัดมาประเด็นที่ 3 ผมเชื่อว่าเนคเทค สวทช. มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรมากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การทำงานแบบนี้จะได้โจทย์ที่มาจาก Demand-side จริง ๆ และประเด็นที่ 4 การที่เนคเทค สวทช. ทำงานแล้วสามารถนำผลงานกลับคืนสู่สังคมไทยทุก ๆ ภาคส่วน เพื่อให้สังคมไทยได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม อยากฝากในเรื่องของจริยธรรม ขอให้คำนึงถึงว่า AI คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนี้ ทำงานเพื่อเสริมความพัฒนาของมนุษย์ เพราะฉะนั้นทุกอย่างให้คำนึงถึงหลัก Ethics หรือจริยธรรมไว้ด้วย และประเด็นสุดท้ายประเด็นที่ 5 การจัดงานประชุมวิชาการหรือ Conference จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และสิ่งที่แต่ละคนได้ทำมา

  

โดยงาน NECTEC-ACE 2019 มีทั้งการแสดงนิทรรศการ การสัมมนา การแลกเปลี่ยนความรู้และการอภิปราย ด้วยแนวคิดจัดงาน “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” เชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์ของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี ด้วยภารกิจของเนคเทค สวทช. ซึ่งเป็นองค์พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง จะเป็นเหมือนเครื่องจักรสำคัญในการสร้างรากฐานทางเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยี อันจะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนต่อไป

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. กล่าวในโอกาสประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย ว่า “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง เนื่องจากได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ผนวกรวมกับข้อมูลในรูปแบบจำนวนมากและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเสียง รูปภาพ ข้อความ แผนผังข้อมูล ซึ่งเก็บรวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้พัฒนาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ภายใต้กระบวนการที่เรียกว่า Machine Learning ซึ่งหมายถึงการใช้อัลกอรึทึมในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้ข้อมูล แล้วทำการคาดการณ์หรือประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะผ่านการป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาล

ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากขึ้น และเริ่มมีบทบาทชัดเจนต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะจะช่วยทํางานในส่วนที่อยู่นอกขอบเขตของมนุษย์โดยเฉพาะการทําความเข้าใจแบบแผนต่าง ๆ โดยปัจจุบันได้นำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งสามารถเชื่อมโยง เรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่ง เนคเทค สวทช. ได้สะสมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์มากว่า 20 ปี โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและเอกลักษณ์ของไทย และมีความมุ่งหมายว่า AI FOR THAI จะเป็นฐานรากทางเทคโนโลยีที่สำคัญให้กับนักธุรกิจ นักพัฒนา และนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยได้”
หากคุณคือนักพัฒนา ผู้ประกอบการบริษัท SME ที่มีจินตนาการสร้างสรรค์ อยากพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้าน AI ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กับการประมวลผลภาษาไทย เช่น
- ตัดคำ วิเคราะห์ไวยากรณ์ วิเคราะห์คำอ่าน
- วิเคราะห์ความคิดเห็น
- วิเคราะห์ภาพและวิดีโอ เช่น ภาพข้อความ ภาพวัตถุ ภาพใบหน้า
- เข้าใจและสร้างเสียงพูดภาษาไทย ตลอดจนสร้าง Chatbot

AI FOR THAI หรือ แพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย สามารถใช้งานได้ที่ www.aiforthai.in.th

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป