สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือฟู้ดอินโนโพลิส ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

โดยมี ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ในฐานะซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร และนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมลงนาม โดยมีนางสาวอรุณี พูลแก้ว รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

  

ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ในปัจจุบันเมืองนวัตกรรมอาหารมีความร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ฟู้ดอินโนโพลิสยังดำเนินงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน

  

และบริการด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และลดความเสี่ยงในการลงทุนให้แก่อุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศ รวมทั้งเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก เมืองนวัตกรรมอาหารพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูล นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับทำการวิจัย รวมถึงโรงงานต้นแบบ เพื่อช่วยผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพในการขยายผลในเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งให้การอำนวยความสะดวกด้านพื้นที่ที่มีความพร้อมรองรับการลงทุน และกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารของภาคเอกชน และการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน

  

ด้าน นางสาวอรุณี พูลแก้ว รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตรรมในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการบริการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร ซึ่งเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความพร้อมทางด้านฐานข้อมูลการวิจัยและนักวิจัย ตลอดจนสถานที่ๆ มีความพร้อมรองรับการลงทุนและกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารของภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมสนใจลงทุนทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำไปสู่สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และตอบโจทย์รสนิยมของผู้บริโภคทั่วโลก

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป