กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จัดกิจกรรม Site Visit: Food Pilot Plant Facilities #2 ในระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2562 เพื่อนำผู้แทนหน่วยงาน และผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ เครื่องมืออุปกรณ์ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของหน่วยงานเมืองนวัตกรรมส่วนขยาย และเพื่อให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ หน่วยงานวิจัย และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศในอนาคต

น.ส.สุธีรา อาจเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis:FI) สวทช. ระบุว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ดำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการอาหารให้ทำนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ โดยการทำงานของ Food Innopolis จะทำงานในลักษณะเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงสถาบันวิจัยต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยกิจกรรม Site Visit: Food Pilot Plant Facilities #2 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2562 ได้นำคณะผู้ประกอบการ นักวิชาการ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาคมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย อย่างวันนี้ (20 มิ.ย.) ช่วงเช้า เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เพื่อเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ ทั้งที่อาคารโรงงานต้นแบบ 1-2 อาคาร EXC และอาคารโรงงานต้นแบบ เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยมี รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ Chief Operating Officer (COO) of KMUTT Food Innopolis และคณะ ให้การต้อนรับ

  

ขณะที่ช่วงบ่าย (20 มิ.ย.) เข้าเยี่ยมชมที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเยี่ยมชมหน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ ศูนย์เครื่องมือกลาง และอาคารโรงงานต้นแบบทางวิศวกรรมกระบวนการและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ให้การต้อนรับ โดยการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อดูว่า มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้าง การให้บริการเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการและเครื่องไม้เครื่องมือที่ภาครัฐได้ลงทุนไปแล้ว เพื่อนำมาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป