สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เพื่อผลักดันให้เกิดนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อเร็วๆ นี้ (20 มีนาคม 2562)

นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งจาก สวทช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สู่การใช้ประโยชน์ของเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีแผนที่จะนำร่องดำเนินการในปีแรก 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้ศูนย์พัฒนานวัตกรรมงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่ง สวทช. จะนำเทคโนโลยีระบบควบคุมโรงเรือนปลูกพืชและเทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์มาถ่ายทอดเพื่อเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรมและสาธิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านค้างปินใจ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นชุมชนเป้าหมายในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย สวทช. จะเข้ามาสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ สวทช. ที่เหมาะสมกับปัญหาของชุมชน เช่น เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางเกษตร การปลูกพืชทางเลือกหรือพืชเสริมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยใช้พันธุ์พืชที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของ สวทช. เป็นต้น

นายธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า เป็นอธิการบดี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันอุดมศึกษาสถาบันการศึกษาและร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนนำงานวิจัย บริการทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนา สร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สวทช. จะทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่เป้าหมายนำร่องบ้านค้างปินใจ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมเป็นแหล่งวิชาการและกำลังสำคัญในการนำองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป