สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตรชิงเงินทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท พร้อมโล่ และใบเกียรติบัตร โดยแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพิจารณานำไปใช้ในการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบต่อไป

โจทย์ในการประกวด

 • ประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร กว้าง 2.5 เมตร ยาว 9.0 เมตร สูงไม่เกิน 3.2 เมตร ประเภทชานสูง ซี่งมีอุปกรณ์ส่วนควบครบตามข้อกำหนดการของกรมขนส่งทางบก เช่น กระจกมองข้าง ประตูขึ้นลงตรงกลาง ที่ปัดน้ำฝน ไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟสูง ต่ำ
 • สามารถทำได้ทั้งวาดมือหรือออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาจากสถาบันอาชีวศึกษาขึ้นไป อายุไม่เกิน 28 ปี สามารถส่งแบบเดี่ยวหรือกลุ่มจากสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดชั้นปีและคณะ โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

รูปแบบการประกวด

1. การคัดเลือกรอบแรก

 • ผู้สมัครจะต้องวาดภาพหรือออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมอธิบายแรงบันดาลใจในการออกแบบรถ รวมถึงตั้งชื่อรุ่นรถ
 • กำหนดการออกแบบรถใน 4 มุม คือ ด้านหน้ารถ ข้างรถ หลังรถ และด้านบน โดยจะต้องส่งผลงานทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยระบุ ชื่อผลงาน ชื่อทีม และมหาวิทยาลัย
 • หมดเขตส่งผลงาน 15 ตุลาคม 2561

2. รอบชิงชนะเลิศ
ผลงานทั้งหมดจะผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 8 ทีม เพื่อพัฒนาผลงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินทีมชนะเลิศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม auditorium อาคารส่วนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง ปทุมธานี

กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงาน

1. ผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของผลงาน โดยผู้สมัครต้องมีกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในผลงานดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งผลงานของบุคคลอื่น หรือส่งผลงานในนามของบุคคลอื่น หากมีข้อพิพาก เรียกร้องหรือฟ้องร้องจากบุคคลอื่น ในกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับผลงานของผู้สมัคร ผู้สมัคร จะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จัดงาน ในความเสียหายใดๆ ได้รับจากการถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้อง ดังกล่าว
*หมายเหตุ ผู้จัดงานหมายถึง สวทช. และ สกุลฎ์ซี
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • เป็นผลงานที่ผู้สมัครเป็นผู้ที่จัดทำเอง โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ไม่เคยโฆษณา หรือไม่เคยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ใดๆ มาก่อน และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน
 • เป็นผลงานที่ไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น

4. ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมถึงไฟล์ต้นฉบับตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงาน รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในผลงานดังกล่าวตกเป็นของผู้จัดงานแต่ผู้เดียว
5. ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งการนำผลงานดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมา ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ต่อ สาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตามที่ผู้จัดงานพิจารณาเห็นสมควร
6. นับตั้งแต่ที่ผู้สมัครที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ EV BUS Innovation Design Contest 2018 ตลอดจนถึงการส่งผลงานเข้าประกวด ให้ถือว่า ผู้สมัครตกลงปฏิบัติตามกติกา และเงื่อนไขในการส่งผลงานทุกประการ
7. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร เพื่อใช้ในการติดต่อและสื่อสารกับผู้สมัคร

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

กำหนดการ

 • สิงหาคม – ตุลาคม 2561 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและอธิบายรายละเอียดการประกวด
 • 15 ตุลาคม 2561 : สิ้นสุดการส่งผลงาน
 • 18 ตุลาคม 2561 : ประกาศผลทีมที่ได้รับการคัดเลือก 8 ทีม
 • 31 ตุลาคม 2561 : แข่งขันนำเสนอผลงานทีมละ 20 นาที ต่อคณะกรรมการและประกาศผลมอบรางวัล ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง ปทุมธานี
  หมายเหตุ วันและเวลาและสถานที่จัดงานแข่งขันนำเสนอผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะดำเนินการแจ้งผู้เข้ารอบทั้ง 8 ทีมอีกครั้ง

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 ทีม พัฒนาผลงานเพิ่มเติมพร้อมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ
เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก คะแนนรวม 100 คะแนน

 • การออกแบบสามารถใช้งานในอนาคตได้อย่างสมเหตุสมผล 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ และความสวยงาม 30 คะแนน
 • แรงบันดาลใจในการออกแบบรถ 30 คะแนน

ติดต่อสอบถาม
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร 094-9833222 คุณชนันยา เวลา 8.00 – 17.00 น.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป