31 ส.ค. 61 ที่อาคารเอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพฯ - ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ด้วยการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสีเขียวสู่ตลาดสากล” ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญขององค์กรพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 10 แห่ง ได้แก่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สถาบันอาหาร (NFI), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทบางจากฯ โดย สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก (Bangchak Initiative and Innovation Center - BIIC) และ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (BCR) ผู้ดำเนินธุรกิจกลุ่ม Non-Oil พร้อมเปิดตัวโครงการแรก SPAR Awards : Taste of Thailand คัดผู้ประกอบการร่วมทดสอบตลาดใน SPAR หรือร้านอินทนิล

 

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช. มีโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ โดยในแต่ละปีโปรแกรม ITAP ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการมากถึงจำนวน 250 ราย เพื่อให้เกิดการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ระหว่าง สวทช. บางจาก และหน่วยงานพันธมิตร รวม 10 แห่ง นับเป็นโอกาสดีที่ร่วมกันหลายภาคส่วน เพื่อช่วยขับเคลื่อน SME ให้สามารถนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปขายได้จริง รวมถึงได้ไอเดียและรูปแบบแนวทางในการพัฒนาสินค้า

 

ทั้งนี้ โครงการ SPAR Awards เป็นโครงการประกวดผู้ประกอบการไทย เพื่อคัดเลือกสินค้าสู่การวิจัยและพัฒนา ให้เป็น SPAR Signature Products โดยแบ่งรางวัลออกเป็น รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ อันดับ 2 ภายใต้เกณฑ์การตัดสิน 4 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรม (Innovation) ความแตกต่าง (Differentiate) คุณภาพและมาตรฐาน (Quality Standard) และยอดขาย (Sales) ซึ่งมีกำหนดทดลองวางจำหน่ายภายในปีนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.sparthailand.com

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป