30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ กรุงเทพฯ – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยเห็ด จัดการประชุมวิชาการ “1st Symposium on Mushroom Research and Cultivation Technology : Progress & Challenges” ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ เห็ดหูหนู เห็ดฟาง เห็ดสกุลนางรมนางฟ้า เห็ดขอนขาว เห็ดกระด้าง และเห็ดเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ เพื่อวางกรอบแผนการพัฒนาเห็ดเศรษฐกิจไว้ 2 ด้าน ประกอบด้วยการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เน้นพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจที่ให้ผลผลิตสูง และการพัฒนาบุคลากรนักวิจัยรุ่นใหม่ สร้างนักเพาะเลี้ยงเห็ดและปรับปรุงพันธุ์เห็ด เพื่อพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดของประเทศไทย สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกร นักวิจัยไทยและต่างประเทศได้เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยร่วมกับประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอินโดนีเซียในอนาคต

 

คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน ที่ปรึกษาอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การประชุม“1st Symposium on Mushroom Research and Cultivation Technology : Progress & Challenges” เป็นการชุมนุมและรวมตัวกันของนักวิจัย และเกษตรกรด้านการพัฒนาเทคโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดครั้งสำคัญงานหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งการประชุมฯ เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในด้านที่เกี่ยวข้องจากประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอินโดนีเซีย ร่วมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ นับว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำความรู้มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนางานด้านเห็ดร่วมกันในอนาคตต่อไป

 

ด้าน ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยเห็ด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สมาคมนักวิจัยและนักเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย และเครือข่ายเกษตรกร

 

มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดของเกษตรกรไทย รวมถึงสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร นักวิจัยไทย และต่างประเทศ อีกทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจ และด้านมาตรฐานคลังเก็บรักษาสายพันธุ์เห็ดในระดับภูมิภาคเอเชียระหว่างประเทศไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอินโดนีเซียในอนาคต ซึ่งการประชุมฯ นี้มีผู้ร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้น 166 คน เป็นอาจารย์และนักวิจัย 119 คน เกษตรกร 28 คน บริษัทเอกชน 9 คน เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศภูมิภาคอาเซียน BIOTEC-Asian Collaboration 5 คน และนักวิจัยจากปะเทศเวียดนาม 5 คน

 

สำหรับกิจกรรมการประชุมฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังมี Pre-Workshop เกี่ยวกับเทคนิคปรับปรุงพันธุ์ วิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์เห็ด และการศึกษาอนุกรมวิธานเห็ด โดยผู้เชี่ยวชาญจีนและเกาหลี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และการอบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนูให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จ.ราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยผู้เชี่ยวชาญชาวจีน ในวันที่ 3 กันยายน 2561 เพื่อได้เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป