สวทช. – วิทย์สัญจร
“วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

+++ รายละเอียด คลิก +++

Science Tour Banner

กำหนดการ งาน สวทช. – วิทย์ สัญจร ประจาปี 2561

“วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 1 สุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดกำหนดการ  |  "คลิกลงทะเบียนร่วมงานฟรี"

กำหนดการ

08.30 - 09.30 น.

 

09.30 – 09.45 น.

 

 

 

09.45 – 10.00 น.

 

 

 

10.00 – 10.20 น.

 

 

 

10.20 – 10.35 น.

 

 

 

10.35 – 11.20 น.

 

 

 

11.20 – 11.40 น.

 

11.40 – 12.00 น.

 

12.00 - 13.00 น.

ลงทะเบียน รับเอกสาร อาหารว่าง

 

พิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับ

โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

กล่าวรายงาน

โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

พิธีมอบโล่รางวัล “วิทย์แปงบ้านอีสานแปงเมือง”

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

บรรยายพิเศษ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังขับเคลื่อนอีสาน

โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

พิธีลงนามความร่วมมือการใช้ วทน. ในการส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาค (รอยืนยัน)

 

ชมนิทรรศการ

 

รับประทานอาหารกลางวัน

ห้องวิทย์เพื่อชุมชน

13.30-14.00 น.

บรรยายพิเศษ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อชุมชน”

โดย คุณวิราภรณ์  มงคลไชยสิทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

และ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

14.00-16.00 น.

เสวนา “เกษตรกรรุ่นใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

·        การทำเกษตรอินทรีย์ ด้วยนวัตกรรม

โดย นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง

·        จากมหาบัณฑิตสู่เกษตรกรผู้ปลูกพริกแปลงใหญ่

โดย นางสาวสุจิตรา  จันทะศิลา ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกแห้งปลอดภัยเพื่อการแปรรูปและส่งออก บ้านโนนติ้ว

·        เกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจวิทยาศาสตร์

โดย นายพงพัฒน์ แก้วพะเนาว์ ประธานแก้วพะเนาว์ออร์แกนิคฟาร์ม

ดำเนินรายการโดย คุณวิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล นักวิชาการอิสระ

ห้องวิทย์เพื่อพัฒนาคน

13.30-14.00 น.

บรรยายพิเศษ “สวทช. กับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0”

โดย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

14.00-16.00 น.

ห้องที่ 1

Workshop “การบูรณาการ STEM Education สู่การปฏิบัติจริง”

โดย ดร.บัญชา แสนทวี ผู้จัดการ งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทีมนักวิชาการ

ห้องที่ 2

สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์

และ (Workshop) กิจกรรมเรียนรู้การสื่อสารระหว่างคนกับเครื่องจักรกลแบบง่าย

“Bridging the Gap between Man and Machine”

โดย ดร. ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร อาจารย์ประจำ School of Information Science and Technology, Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTE​ ศิษย์เก่าทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project: JSTP)

ห้องวิทย์เพื่อธุรกิจ

13:30-13:45 น.   

กล่าวเปิดการเสวนา “วิทย์เพื่อธุรกิจ”

โดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

13:45–14:30 น.

บรรยายพิเศษ “SME ไทยเข้มแข็งด้วยบริการจากภาครัฐ”

โดย ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวุโสโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

และ คุณชัยวุฒิ สีทา วิศวกรผู้เชี่ยวชาญข้อมูล NQI สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

14.30-16.00 น.

เสวนา “เทคนิคสู้ชีวิต ทำธุรกิจให้ติดปีก”

โดย รศ.ดร. อนุสรณ์ ชินสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ดร.อัศวิน  อมรสิน  ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คุณสุรฉัตร  ยอดเพชร ผู้เชี่ยวชาญอิสระ, คุณจริง  ดินเชิดชู หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.พลังเทวดา, คุณบรรจง  แสนยะมูล หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ไร่แสนดี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป