การส่งเสริม สร้างความตระหนัก เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาค เป็นภารกิจหลักของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งดำเนินการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นั้นมุ่งหวังให้ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่ในประเทศไทย มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มมูลค่าผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับความเป็นอยู่ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักได้แก่ โครงการศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและการยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วย วทน.และโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.most.go.th/main/th/477-library/doc-download/7263-ttc-report60

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป