ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มอบให้นักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ที่มอบให้นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

                    ลำดับที่                            ชื่อ – นามสกุล

                      ๑                                 นายณัฐกรณ์        เตียวเจริญ

                      ๒                                 นางสาวเบญจพร คงเทพ

                      ๓                                 นายสินชัย          คารวุตม์

                      ๔                                 นายวันชนะ         ธนูรัตน์

                      ๕                                 นายอรรถพล       ผานัด

                      ๖                                 นายธนวัฒน์        หนองน้อย

                      ๗                                 นางสาวณัฐณิชา   บุญญนันท์

                      ๘                                 นายวรธรรม        เทียบรัตน์

ขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ชั้น ๒ อาคารวิจัยโยธี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร   เลขที่ ๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ดูแผนที่จาก https://www.nstda.or.th/th/contact-nstda

ทั้งนี้หากไม่สามารถมารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้ ขอให้ติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร ๐๒-๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๒๒ หรือโทรสาร ๐๒-๖๔๔-๘๑๓๔ หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือไม่ติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามที่แจ้งข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรได้รับทุนในครั้งนี้

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

pdf ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณสาวิตรี ภิรมย์กิจ / คุณนฤมล สุขเกษม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81874 (สาวิตรี) / 81922 (นฤมล)

อีเมล : sawitree.piromkit(at)nstda.or.th / naruemon.sukkasame(at)nstda.or.th

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป