เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่บริการและให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่าน "คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources หรือ OER)" ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในงาน KKU Smart Learning Expo ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning งานนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษเรื่องการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ Thailand 4.0 และมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ

  

  

ภายในงานยังจัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการระหว่างระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 19-33 รวม 15 เขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนกว่า 150 โรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การดำเนินโครงการระยะ 2) พร้อมจัดนิทรรศการนำเสนอแนวคิด วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรม KKU Smart Learning สาธิตการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งครูที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 3,000 คน

 

  

  

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป