ด้วยประเทศไทย โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๖๑ (The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness : APCG 2018) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานมาแล้ว ๑ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕)

มีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ การเผยแพร่องค์ความรู้ การพัฒนาเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมถึงการจัดค่ายให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในสาขาต่างๆ ได้มาเรียนรู้ร่วมกัน โดยจะจัดการประชุมดังกล่าวทุกๆ ๒ ปี ซึ่งจะมีนักวิชาการ ครูอาจารย์ และเยาวชนจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม ในงานประกอบด้วย

(๑) การประชุมวิชาการ (International Conference) มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ โดยสถานที่จัดงาน คือ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

(๒) กิจกรรมเยาวชน มีการจัดค่ายให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระดับมัธยมศึกษาในสาขาต่างๆ มาทำกิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกัน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.apcg2018.org/ 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป