19 มีนาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เข้ารับรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัลสุริยศศิธร ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561 แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ แขวน ตั้งโต๊ะ และสมุดบันทึก เพื่อเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และสร้างภาพลักษณ์ให้กลุ่มเป้าหมาย จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ปฏิทินชุดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานในพิธีฯ

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. ได้จัดทำสมุดบันทึก หรือไดอารี เป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2561 นี้ สมุดบันทึก สวทช. ได้จัดทำเนื้อหาพิเศษเรื่อง “ยึดมั่นศาสตร์พระราชา” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทั้ง ๙ ด้าน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎีต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรม เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากให้กับเหล่าพสกนิกร ซึ่งหลายผลงานเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

โดยองค์ความรู้และต้นแบบเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระองค์ เป็นดั่ง “ศาสตร์พระราชา” เปรียบเสมือนแสงสว่าง ที่ทุกคนสามารถใช้ยึดถือนำทาง เป็นหลักในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป