ด้วยมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ ไปศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2561 จำนวน 3 ทุน โดยไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุน สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จึงร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อรับทุนดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครด้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th/ หัวข้อ "ทุนการศึกษาต่อ/ฝึกอบรม" หัวข้อย่อย "ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" หรือที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship/king 

สาขาที่เปิดรับ
1. Master of Mechanical Engineering
2. Master of Power Engineering & Thermal Fluid Science
3. Master of Nuclear Science and Technology
4. Master of Electrical Engineering
5. Master of Electronic Science and Technology
6. Master of Information and Communication Engineering
7. Master of Control Science and Engineering
8. Master of Computer Science and Technology
9. Master of Aeronautical and Astronautic Science and Technology
10. Master of Management Science and Engineering

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
** ปิดรับสมัครวันที่ 22 มี.ค. 61**

สอบถามข้อมูลได้ที่
สาวิตรี ภิรมย์กิจ
โทร : 02 564 7000 ต่อ 81874
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป