10 มีนาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุม - สัมมนาความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านนาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference 2018: NAC2018) ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ รวมถึงพัฒนาบุคลากรของประเทศจีนและไทย โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธาน พร้อม Dr. Xie Yong, (เซี่ยะ หย่ง) Director of the UCAS International Affairs Office, CAS, ดร.ชฏามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมงาน

ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สืบเนื่องจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำริให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.  รวมถึงมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลายแห่งของไทย ได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (University of the Chinese Academy of Sciences: UCAS) และหน่วยงานวิจัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) เพื่อส่งนักศึกษาไปเรียนในระดับปริญญาเอกที่ UCAS และส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ รวมถึงพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย

 

สำหรับความร่วมมือที่ได้ดำเนินการแล้ว อาทิ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมแปลภาษาไทยจีน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กับ Institute of Computing Technology, CAS, การศึกษาวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ National Center for Nanoscience and Technology, CAS และการเข้าร่วมโครงการ Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กับ Institute of High Energy Physics เป็นต้น

 

ซึ่งในการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 นี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. จึงได้จัดการประชุม-สัมมนาความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านนาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และนำเสนอผลการวิจัยที่ดำเนินการร่วมกัน สร้างองค์ความรู้เสริมความเข้มแข็งตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป