22 ก.พ. 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดสัมมนา “การจัดการด้านพลังงานและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรม” แก่ผู้ประกอบการ SME ทุกสาขาอุตสาหกรรม กว่า 50 คน

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับแนวโน้มการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทย ด้วยการเทคนิคการลดต้นทุนการผลิต การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ

 

ภายในงาน มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในด้านการจัดการพลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรม มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME ในหลากหลาย ได้แก่ ปัจจัยและเทคนิคในการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป